Privacy

Privacy-statement Nederlandse Rode Kruis

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Nederlandse Rode Kruis (hierna: het Rode Kruis) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Rode Kruis is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat het Rode Kruis de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat het Rode Kruis verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Het Rode Kruis is gevestigd in
(2593 HT) Den Haag aan de Anna van Saksenlaan 50. Het Rode Kruis is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 40409352.

Waarom verwerkt het Rode Kruis uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt of solliciteert via onze website, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Het Rode Kruis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Het Rode Kruis verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het Rode Kruis:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van een selectieproces en mogelijk een  overeenkomsten;
 • Wij houden in onze communicatie rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie aangaande de vacature waar u op heeft gereageerd, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘opt-out’ en de soort of wijze van contact sturen naar onderstaand adres of contactcenter@redcross.nl.

Het Nederlandse Rode Kruis
T.a.v. Contactcenter
Postbus 28120
2502 KC Den Haag

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de job alert die u heeft ingesteld bij het Rode Kruis, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die het Rode Kruis verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag het Rode Kruis alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Het Rode Kruis hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van de persoons wiens gegevens worden verwerkt;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met vitale belangen van personen;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van het Rode Kruis waarbij het Rode Kruis erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij het Rode Kruis door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die het Rode Kruis daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
 • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee het Rode Kruis u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. Het Rode Kruis kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Rode Kruis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft het Rode Kruis een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het Rode Kruis.

 • Het Rode Kruis kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van het Rode Kruis of met de diverse functionarissen in binnen- en buitenland.

 • Het Rode Kruis ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, ook als uitwisseling buiten de EU/EER plaatsvindt.

 • Het Rode Kruis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de lokale afdelingen persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het Rode Kruis.

 • Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met/opvragen bij andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het Rode Kruis, in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang, in verband met het vitale belang, of wanneer het Rode Kruis hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Het Rode Kruis sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van het Rode Kruis gegevens verwerken.

 • Bij uitwisseling buiten de EU/EER neemt het Rode Kruis de daarbij geldende regels in acht.

3. Geen commercieel gebruik.

 • Het Rode Kruis zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Rode Kruis kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Rode Kruis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het Rode Kruis heeft een bewaartermijnenbeleid waarin de bewaartermijnen voor de specifieke verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via een formulier op onze website. Dit formulier vindt u hier. Heeft u vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via privacy@redcross.nl of schriftelijk via onderstaand adres.

Het Nederlandse Rode Kruis

Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 28120
2502 KC Den Haag

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Laatste update: 28 juni 2021

Jouw ideale vacature niet kunnen vinden?

Schrijf je in voor onze vacature alert en je bent als eerste op de hoogte wanneer wij een nieuwe vacature in jouw vakgebied openen!

Contact

Hoofdkantoor Den Haag
Naar contact

Over ons

‘Samen mensen écht verder helpen’ is de drijfveer van onze talenten. Dat is ons maatschappelijke doel. Door onze ambities samen te brengen met het talent van mensen zoals jij, bouwen we aan een organisatie met impact en betrokkenheid. Zit helpen in jouw DNA? Dan is er ongetwijfeld een rol binnen het Rode Kruis die bij je past.

Meer over ons